Grupy Robocze Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny

Przewodniczący
dr hab. Jacek Walczak
Instytut Zootechniki PIB Balice

Zmniejszenie wpływu wywieranego na środowisko przez systemy hodowli.
Cele
Zwiększenie do 2025 roku intensywności redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw hodowlanych o 15%, a docelowo ustanowienie limitu, który będzie wskazywał na możliwą pozytywną rolę hodowli bydła w łagodzeniu zmian klimatycznych dzięki strategiom redukowania śladu węglowego i sekwestracji.
Zakres prac:
Opracowanie rekomendacji co do utrzymania lub zmiany celu jakim na dziś wstępnie jest obniżenie emisji gazów o 15% w ciągu 5 lat przez gospodarstwa produkujące w sposób zrównoważony.Opracowanie rekomendacji co do wyboru narzędzia do szacowania emisji GHG z gospodarstw spośród dostępnych na rynku do czasu opracowania polskiego narzędzia do monitorowania emisji GHG uznanego przez MRiRW i ERBS.Opracowanie rekomendacji co metod obniżenia emisji w gospodarstwie hodowlanym. Opracowanie planu wdrożenie programu obniżania emisji w systemie QMP.

Przewodniczący
lek. wet. Jacek Łukaszewicz
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła mięsnego.
Cele
Całkowita ilość stosowanych antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 2023 roku.Zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs).
Zakres prac:
Opracowanie rekomendacji, co do utrzymania lub zmiany celu.Opracowanie rekomendacji, co do wyboru narzędzia do monitorowania zużycia antybiotyków w gospodarstwie, system państwowy, rozwiązania branżowe, inne. Opracowanie rekomendacji, co do metod obniżenia zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w gospodarstwach. Opracowanie planu wdrożenie programu obniżania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w systemie QMP.

Przewodniczący
Jacek Zarzecki
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Cel Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierzątCele szczegółoweWskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku). Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku. Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów. Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera

Przewodniczący
Piotr Pilarski
ABP Poland Sp. z o.o.

Wzmocnienie stabilności hodowli bydła.
Cele
Rentowne finansowo gospodarstwa działające w oparciu o biznesplan. Poprawa genetyki bydła poprzez budowanie świadomości wśród hodowców, krycie krów rasami mięsnymi (projektowanych w bliskiej przyszłości do brakowania).Propagowanie programów szczepień BVD, BRSV, IBR zmniejszających śmiertelność a tym samym poprawiających bilans P&L.Poprawa zarządzania cielętami poprzez stosowania wysokiej jakości preparatów mlekozastępczych oraz paszy w pierwszych trzech miesiącach życia, poprawa śmiertelności oraz potrojenie wagi cieląt w okresie trzech miesięcy od urodzenia.Zastosowanie intensywnego opasu z zastosowaniem dedykowanych mieszanek paszowych – cel w 15 miesięcy od urodzenia uzyskanie wagi min. 650 kg oraz wybojowości min 53% ( HF), AVG daily gain 1,5 kgPoszukiwanie alternatywnych źródeł paszy, pokruch chipsowy, z produkcji cukierniczej, odpady czekoladowe, przemysł spirytusowy oraz cukrowniczy itp. – źródła energii oraz białka,Zysk, krótszy opas, większa rotacja bydła, większy przychód ze sprzedaży, premia za „młode mięso” oraz marmurek! Przy okazji — wskaźnikowo – redukcja emisji gazów cieplarnianych GHG/kg WBCO pracowanie prostego kalkulatora kosztów opasu.

Przewodniczący
Jerzy Wierzbicki
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Poprawa jakości kulinarnej mięsa wołowego.
Cele
Poprawa jakości ekonomicznej, produkcja wołowiny z wykorzystaniem systemów i narzędzi dla zapewniania jakości kulinarnej.